Jędrzej Stasiowski

Ausgewählte publikationen

  • Stasiowski, J., & Kłobuszewska, M. (2018). ‚Does the Context Matter? Labour Market Characteristics and Job Satisfaction Among Young European Adults Working on Temporary Contracts‘. Studies of Transition States and Societies, 10(3).
  • Bertolini, S., Deliyanni-Kouimtzi, K., Bolzoni, M., Ghislieri, C., Goglio, V., Martino, et al. (Eds.) (2018). Labour market insecurity and social exclusion: Qualitative comparative results in nine countries, EXCEPT Working Papers, WP No. 53. Tallinn: Tallinn University.
  • Kubicki P., Stasiowski J. and Włodarczyk Z. (2018). Young adults in insecure labour market positions in Poland – The results from a qualitative study, EXCEPT Working Papers, WP No 21. Tallinn University, Tallinn
  • Drogosz- Zabłocka E., Stasiowski J. (2016). ‚Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych z perspektywy pracodawców. Koszty, korzyści i ryzyka‘. Edukacja Nr 2 (138).
  • Drogosz-Zabłocka E., Kłobuszewska M., Stasiowski J. (2015). ‚Wiele zawodów – jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego‘ [Many professions – one weight? Diversification of costs in vocational education’], EDUKACJA Quarterly.
  • Drogosz-Zabłocka, Stasiowski J. (2015). ‚Kształcenie i szkolenie dorosłych‘ [Adult Education and Training in Poland], Eurypedia, EURYDICE, Warszawa.
  • Rokicka M., Kłobuszewska M., Palczyńska M., Shapoval N., Stasiowski J. (2015). Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe, Working paper: Tallinn University
  • Stasiowski J., Hernik K., Solon-Lipiński M. (2014). ‚Źródła i uwarunkowania instytucjonalnego kapitału społecznego szkoły‘ [Institutional social capital of schools – sources and preconditions], Trzeci Sektor 33 (3)
  • Drogosz-Zabłocka, Stasiowski J. (2014).’Wspieranie młodzieży w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych – zadanie i szansa OHP‘ (Supporting youth in obtaining professional qualifications – job and a chance OHP) In Giermanowska E., Kotzian (eds.) Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży (Labor market demand for modern and endangered professions in the perspective of education for young people), Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna.